УДК 811.1/.2ʼ44
© 2018 L. B. Nikolayeva
POLYSEMY OF THE KINSHIP TERMS FATHER AND SON IN SOME INDO-EUROPEAN LANGUAGES
The current research is concerned with the analysis of polysemic structure of two kinship terms ‘father’ and ‘son’ in five Indo-European languages such as German, Spanish, Ukrainian, Greek and Lithuanian. The study addresses the nature of the mentioned polysemic items, the level of their polysemy and possible reasons for its development.
Key words: polysemy, lexico-semantic variants, kinship terms, Indo-European languages.
 
© 2018 Л. Б. Николаева
ПОЛИСЕМИЯ ТЕРМИНОВ РОДСТВА ОТЕЦ И СЫН В НЕКОТОРЫХ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ
Данная работа посвящена исследованию многозначности двух терминов родства ʻотецʼ и ʻсынʼ в пяти индоевропейских языках: немецком, испанском, украинском, греческом и литовском. В статье описана степень полисемичности данных терминов, а также возможные причины ее возникновения.
Ключевые слова: полисемия, лексико-семантические варианты, термины родства, индоевропейские языки.
 
 
REFERENCES
 1. Blake, B. J. (1987). Australian Aboriginal Grammar. London: Croom Helm.
 2. Brus, M. P. (2001). Zagalni osobovi zhinochi nominatsiyi v ukrayinskiy movi XVI – XVII stolitt: slovotvir i semantyka [Pesonal female nominations in the Ukrainian language in the XVI – XVII centuries: word-formation and semantics]: dis. … kand. filol. nauk: 10.02.01. Ivano-Frankivsk. (In Ukr.).
 3. Casares, J. (1950). Introduction a la lexicografia moderna. Madrid.
 4. Chernysheva, I. I. (1999). Nekotorye voprosy teorii leksikona segodnya i uchebnyy teoreticheskiy kurs leksikologii [Some theoretical issues of present lexicon and academic theoretical course of lexicology]. In Filologicheskie nauki. No. 4. Pp. 87-94. (In Russ.).
 5. Drebet, V. V. (1998). Polisemiya imennykiv i prykmetnykiv u suchasniy nimetskiy movi (na materiali tlumachnoho slovnyka nimetskoyi movy) [Polysemantics of nouns in contemporary German (based on German language glossary]: dis. … kand. filol. nauk: 10.02.04. Chernivtsi. (In Ukr.).
 6. Katsnelson, S. D. (1975). Osnovnye zadachi lingvisticheskoy tipologii [The main objectives of linguistic typology]. In Lingvisticheskaya tipologiya i vostochnye yazyki. Moskva: Nauka. Pp. 209-246. (In Russ.).
 7. Levitskiy, V. V. (1976). Semantic Word-Structure and Extralinguistic Factors. In Ed. by Jan Prucha Soviet Studies in Language and Language Behavior. Amsterdam: North-Holland Publishing Company. Pp. 125-136.
 8. Nikolayeva, L. B. (2002). Semantika i struktura slova s obshchim znacheniem ʻdyadyuʼ v raznostrukturnykh yazykakh (na materiale nemetskogo, russkogo, ukrainskogo, bashkirskogo i kitayskogo yazykov) [Semantics and structure of the word with a common meaning ʻuncleʼ in different structures languages]. In Forma, znachenie i funktsii edinits yazyka i rechi. Minsk: Minsk State Linguistic University. Pp. 64-66. (In Russ.).
 9. Oguy, O. D. (1998). Systemno-kvantytatyvni aspekty semantyky ta polisemiyi [Quantitative-sistemic aspects of semantics and polysemy]. Chernivtsi: Ruta. (In Ukr.).
 10. Olshanskiy, I. G. (1991). Leksicheskaya polisemiya v sovremennom nemetskom yazyke [Lexical polysemy in modern German]. Moskva: ADD. (In Russ.).
 11. Olshanskiy, I. G. (1996). Kognitivnye aspekty leksicheskoy mnogoznachnosti [Cognitive aspects of lexical polysemy]. In Filologicheskiye nauki. No. 5. Pp. 85-94
 12. Polikarpov, А. А., Kryukova O. S. (1989). O sistemnom sootnoshenii kratkogo i srednego tolkovykh slovarey russkogo yazyka [On the systemic correlation between abridged and non abridged dictionaries]. In Uchenye zapiski Tartuskogo universiteta. Tartu: Tartu State University. Issue 872. Pp. 140-157. (In Russ.).
 13. Shelov, S. D. (1990). Ob opredelenii lingvisticheskikh terminov (Opyt tipologii i interpretatsii) [About defining linguistic terms (Experience in typology and interpretation)]. In Voprosy yazykoznaniya. No. 3. Рр. 21-31. (In Russ.).
 14. Silnitskaya, G. V. (1998). Stepen polisemichnosti kak diagnosticheskiy kriteriy [Polysemy degree as a diagnostic criterion]. In Prikladnaya lingvistika i avtomaticheskiy analiz teksta. Tartu: Izdatelstvo Tartuskogo Universiteta. Pp.78-79. (In Russ.).
 15. Skorokhodko, E. F., Kaluzhnin, L. A. (1963). Nekotorye zamechaniya v leksicheskoy semantike (na materiale terminologii rodstva i svoystva) [Some remarks in lexical semantics (based on the terminology of relashionship and properties)]. In Issledovaniya po strukturnoy tipologii. Moskva: Izdatelstvo Akademii Nauk SSSR. (In Russ.).
 16. Trubachev, O. N. (1959). Istoriya slavyanskikh terminov rodstva i nekotorykh drevneyshikh terminov obshchestvennogo stroya [History of slavic kinship terms and some ancient terms of social order]. Moskva: Izdatelstvo Akademii Nauk SSSR. (In Russ.).
 17. Tuldava, Yu. (1987). Problemy i metody kvantitivno-sistemnogo analiza leksiki [Problems and methods of quantitative-systemic analysis of vocabulary]. Tallinn: Valgus. (In Russ.).
 18. Ullman, S. (1963). Semantic Universals. In Greenberg J. H. (ed.) Universals of Language. Cambridge, Mass: MIT Press. Pp. 217-262.
 19. Vardul, I. V. (1977). Osnovy opisatelnoy lingvistiki [Basics of descriptive linguistics]. Moskva: Nauka. (In Russ.).
 20. Vinogradov, V. V. (1972). Russkiy yazyk: Grammaticheskoye ucheniye v slove [The Russian language: grammatical teaching in the word]. Vtoroye izdaniye. Moskva: Vysshaya shkola. (In Russ.).
 21. Weinreich, U. (1963). On the Semantic Structure of Language. In Greenberg J. H. (ed.) Universals of Language. Cambridge, Mass.: MIT Press. Pp. 142-216.
 22. Zelenetskiy, A. L., Monakhov, P. F. (1983). Sravnitelnaya tipologiya nemetskogo i russkogo yazykov [Comparative typology of the German and Russian languages]. Moskva: Prosveshcheniye. (In Russ.).

Николаева Лариса Бориславовна – кандидат филологических наук, доцент факультета изучения английского языка (e-mail: Larysa.nikolayeva@gmail.com), Маджан Колледж, Маскат, Оман

Nikolayeva Larysa B. – Doctor of Philology, Assistant Professor of Faculty of English Language Studies 
(e-mail: Larysa.nikolayeva@gmail.com), Majan College, Muscat, Oman